Absolventské práce žáků

Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Tyto práce jsou pro žáka příležitostí propojit poznatky a dovednosti získané v jednotlivých předmětech se svými vlastními schopnostmi.

Písemné zpracování a následná ústní obhajoba absolventských prací v souladu s výchovnou a vzdělávací strategií školy prokazují u žáků dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy.

Cílem je zvládnutí klíčových kompetencí.

Vybrané téma by mělo úzce souviset se zájmy, koníčky žáků. Pokud žák nemá vyhraněné zájmy, volí téma po domluvě s vedoucím práce.

                      Absolventská práce se skládá z písemné části a z ústní obhajoby.

                      Rozsah projektu je minimálně 5 stran textu (samotná práce – včetně úvodu a závěru).

                      Délka ústní prezentace 10-15 minut, včetně dotazů a hodnocení.

Písemná část (základní informace):

 • 1. strana = titulní (viz šablona) – název školy, název tématu, jméno zpracovatele a vedoucího práce, školní rok,
 • 2. až 5. strana = souvislý text dle vybraného tématu – včetně úvodu a závěru,
 • 6. strana = zdroje, vzor citací (viz šablona) – minimálně dva tištěné a dva elektronické zdroje,
 • od 7. strany – přílohy (obrázky, mapy, grafy, tabulky, atd.), každý vložený obrázek, tabulka, graf musí být popsán a očíslován,
 • text zarovnaný do bloku, písmo velikosti 12, font Times New Roman nebo Calibri, řádkování 1,5, bez obrázků, tabulek a grafů (v příloze), samozřejmostí je gramatická a stylistická správnost.

Samotná ústní obhajoba:

Jedná se o slavnostní událost, obhajoba bude probíhat před komisí složenou z pedagogů, případně vedení školy, proto je žádoucí přijít ve vhodném oděvu.

 • obhajoba s využitím dostupné techniky, popř. vlastních doplňků (kroj, dres a sportovní vybavení, koňské sedlo, knihy atd.),
 • délka: 10 – 15 minut,
 • je hodnoceno, zda je práce ucelená, srozumitelně podaná, nápaditá,
 • důležitý je zřetelný mluvený projev (tj. mluvit dostatečně nahlas, neupoutávat zbytečnými pohyby, přehnanou mimikou) a znalost tématu (nečíst obsah prezentace), oporu lze použít ve formě hesel na snímcích PowerPointu, při vlastní prezentaci je možné mít v ruce poznámky,
 • pokyny k formátování prezentace: text v bodech, kontrastní pozadí a písmo, vhodně vybrané a upravené obrázky (příp. grafy a tabulky), gramatická správnost,
 • součástí hodnocení je schopnost odpovídat na dotazy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou práci s dostatečným předstihem, krátkodobá nemoc žáka neomlouvá; je nutné dodržet termíny odevzdání. V případě absence žáka při ústní obhajobě si splní daný žák svou povinnost v náhradním termínu.

Nejčastěji je žákům vytýkáno:

 • rychlá mluva, chybějící oční kontakt, pohupování,
 • malá rozmanitost zdrojů,
 • čtení textu z prezentace,
 • nevhodná velikost a barva písma v prezentaci,
 • text v obrázcích,
 • slovní „berličky“,
 • mnoho textu v prezentacích,
 • malé zaujetí tématem,
 • text stažený z internetu,
 • chybějící úvod a závěr. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • výběr tématu + přidělení žáků k jednotlivým vyučujícím (vedoucí práce) – do konce září
 • 2x povinná konzultace s vedoucím práce –  do Vánočních prázdnin
 • odevzdání hrubé kostry – do konce února
 • 1x povinná konzultace – do konce dubna
 • odevzdání konečné verze v písemné podobě (+elektronická) – poslední týden v květnu
 • slavnostní prezentace – polovina června

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

 • písemná podoba – dodržení formy,
 • obsah – odborné zpracování tématu, vlastní postoje, názory, myšlenky, vlastní průzkum,
 • počítačová gramotnost,
 • ústní obhajoba – celkový dojem, vystupování a práce s hlasem, spisovnost jazykového vyjadřování.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ:

Maximální počet bodů –  20 bodů (4 X 5).

Pokud žák získá méně než 10 bodů, neuspěl. Práci bude znovu obhajovat v opravném termínu za týden.

Po úspěšném absolvování prezentace je žákům uděleno Osvědčení.

TŘI NEJLEPŠÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE BUDOU ODMĚNĚNY DÁRKOVÝM POUKAZEM.

————————————————————————————————————————————–

Šablona absolventské práce ke stažení zde.