Absolventské práce žáků

Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Tyto práce jsou pro žáka příležitostí propojit poznatky a dovednosti získané v jednotlivých předmětech se svými vlastními schopnostmi.

Zpracování a následná veřejná prezentace absolventských prací v souladu s výchovnou a vzdělávací strategií školy prokazuje u žáků dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy.

Cílem zpracování absolventského projektu je dosáhnout a rozvíjet na základě svých předpokladů dané schopnosti:

 1. Schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce
 2. Vyhledávání a zpracování informací
 3. Schopnost propojovat více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy
 4. Schopnost napsat vlastní text (úvahu na dané téma)
 5. Schopnost výtvarného, příp. grafického zpracování tématu
 6. Schopnost pracovat s výpočetní technikou
 7. Schopnost prezentovat svou práci, prosadit své názory a postoje nutné pro orientaci v běžném životě.

Absolventská práce se skládá z písemné části a z prezentace.

Rozsah projektu je minimálně 10 stran. Délka prezentace 10-15 min. včetně dotazů a hodnocení.

Náležitosti absolventské práce ke stažení zde.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

2x povinná konzultace s vedoucím práce –  do Vánočních prázdnin
odevzdání hrubé kostry  – konec ledna
odevzdání první elektronické verze včetně příloh – začátek března
odevzdání konečné verze –  poslední týden v dubnu
příprava prezentací – květen

obhajoba – konec května

HODNOCENÍ PRÁCE:

Absolventská práce se zahrnuje do hodnocení prospěchu v příslušném předmětu, ke kterému je práce přičleněna, tj. ovlivňuje známku na vysvědčení v 1. pololetí. Je odevzdána v elektronické podobě přímo vyučujícímu na adresu xxx@skolavb.cz (xxx je jméno.příjmení vyučujícího) a 1x jako výtisk v kroužkové vazbě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou práci s dostatečným předstihem, krátkodobá nemoc žáka neomlouvá; je nutné dodržet termíny odevzdání. V případě absence žáka při prezentaci si splní  daný žák svou povinnost v náhradním termínu.

Při ústní prezentaci (10-15 min) je hodnoceno  zda je práce ucelená, srozumitelně podaná, nápaditá. Důležitý je zřetelný mluvený projev (tj. mluvit dostatečně nahlas, neupoutávat zbytečnými pohyby, přehnanou mimikou). Žák by práci neměl číst, vyjadřuje se ve větách, oporu lze použít ve formě hesel na snímcích PowerPointu.

Součástí hodnocení je schopnost odpovídat na dotazy.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

1. PŘÍPRAVA PROJEKTU (jen konzultant)

 • Samostatná, tvořivá a aktivní práce
 • Konzultace z vlastní iniciativy
 • Vyhledání vhodných informací k tématu z různých zdrojů (knihy, časopisy, internet, ..)
 • Dodržení termínů zpracování

2. PROVEDENÍ TEXTOVÉ ČÁSTI

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE, ÚPLNOST  

 • Práce dodržuje formální náležitosti a strukturu (titulní list, čestné prohlášení., resumé, obsah…).
 • Práce je jasně strukturovaná (Obsah je přehledný)
 • Zpracování tématu, věcně správná.
 • Grafická a typografická úroveň práce splňuje daná pravidla – práce je díky tomu jasná, přehledná.
 • Bibliografie je dle platné odpovídá platné normě.
 • PLUS HODNOCENÍ: Jsou použity přehledně zpracované a popsané grafy, tabulky.

Stylistická a obsahová úroveň práce

 • Práce je plynulá, dobře čtivá.  (Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují)
 • Jazyková úroveň odpovídá znalostem a očekávaným dovednostem žáka 9. ročníku (pravopis)
 • Tvořivý přístup a originalita.
 • PLUS HODNOCENÍ: Výzkumná část a její srozumitelná analýza údajů

Význam práce

 • Využitelnost jako učební materiál.
 • Zajímavé publikovatelné informace.

3. PREZENTACE (VYSTOUPENÍ)

 • použití vlastních slov, srozumitelné podání informací o průběhu práce a jejím obsahu
 • žák nečetl informace z promítaného obrazu, slova vhodně doplňují obraz
 • úvod, stať, závěr
 • hlasový projev (monotónnost, intonace, hlasitost)
 • oční kontakt s publikem
 • dovede odpovědět na otázky z publika
 • vystoupení doplněno audiovizuální technikou
 • dodržení časového limitu