Absolventské práce žáků

Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Tyto práce jsou pro žáka příležitostí propojit poznatky a dovednosti získané v jednotlivých předmětech se svými vlastními schopnostmi.

Písemné zpracování a následná ústní obhajoba absolventských prací v souladu s výchovnou a vzdělávací strategií školy prokazují u žáků dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy.

Cílem je zvládnutí klíčových kompetencí.

Vybrané téma by mělo úzce souviset se zájmy, koníčky žáků. 

Absolventská práce je součástí předmětu volba povolání a skládá se z písemné části a z ústní obhajoby.

Základní informace a kritéria hodnocení jsou uvedeny v protokolu žáka. Protokol žáka ke stažení zde.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou práci s dostatečným předstihem, krátkodobá nemoc žáka neomlouvá; je nutné dodržet termíny odevzdání. V případě absence žáka při ústní obhajobě si splní daný žák svou povinnost v náhradním termínu.

Nejčastěji je žákům vytýkáno:

  • rychlá mluva, chybějící oční kontakt, pohupování,
  • malá rozmanitost zdrojů,
  • čtení textu z prezentace,
  • nevhodná velikost a barva písma v prezentaci,
  • text v obrázcích,
  • slovní „berličky“,
  • mnoho textu v prezentacích,
  • malé zaujetí tématem,
  • text stažený z internetu,
  • chybějící úvod a závěr. 

Po úspěšném absolvování prezentace je žákům uděleno Osvědčení.

TŘI NEJLEPŠÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE BUDOU ODMĚNĚNY DÁRKOVÝM POUKAZEM.

————————————————————————————————————————————–