O školním poradenském pracovišti

Vážení rodiče, rádi bychom vás upozornili na působení Školního poradenského pracoviště (ŠPP) na naší škole. Činnost ŠPP podrobně vymezuje vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a jeho cílem je zajištění a realizace výchovně vzdělávací koncepce školy.

V rámci tohoto pracoviště na škole působí:

  • výchovný poradce – Mgr. Pavla Navrátilová
  • metodik prevence – Mgr. Renata Štouračová
  • školní psycholog – Mgr. Zdenka Tomšů

Konkrétní činnosti ŠPP:

  • kariérové poradenství
  • zajištění podmínek pro možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných
  • poskytování průběžné a dlouhodobé péče o žáky vyžadující podporu
  • vytvoření příznivého klimatu pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností na škole
  • včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
  • primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
  • propojení poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli výchovně vzdělávacím problémem vašich dětí.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.