O školní družině

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání.
Školní družina je rovnocenný partner výchovně vzdělávacího procesu, který zapsaným dětem umožňuje:

  • regeneraci sil
  • rozvíjení tvořivosti
  • komunikační a sociální dovednosti
  • posílení sebevědomí
  • prožívání radosti
Provozní doba družiny

Ranní

6:30 – 7:30

Odpolední

11:20 – 17:00

Telefon

607 948 473

Vychovatelky

Miroslava Hemalová

Petra Sovová

Jiřina Súkupová

Kateřina Worley

Gabriela Dvořáková

Umístění

čtyři oddělení v budově na Zábíteší 

jedno oddělení v budově školy

Přihlášení

písemně na formulář Zápisní lístek

Odhlášení

zákonným zástupcem písemnou žádostí

Docházka

Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole. Dítě dodržuje dobu pobytu ve ŠD a způsob odchodu podle záznamů uvedených v Zápisním lístku. Mimořádné odchody se povolují na písemnou žádost zákonných zástupců – Propustka dítěte (ke stažení zde).

ZŠ Veverská Bítýška, školní družina Na Bílém potoce

Propustka dítěte ze ŠD mimo dobu uvedenou na zápisním lístku.
Jméno a příjmení:………………………………………………
Datum:…………………………………
Odchod:………………………………hod.
Od této doby zodpovídám za své dítě……………………..
podpis zákonného zástupce

Potřeby sešit ŠD, převlečení a přezůvky vhodné i na pohybové aktivity

Denní skladba

Po vyučování oběd a odpočinková činnost
13:00 – 14:15 organizovaná činnost
14:15 svačina
14:30 – 17:00 zájmové vzdělávání v zájmových útvarech dle nabídky
písemná příprava na vyučování pouze se souhlasem rodičů