Vítáme Vás na stránkách ZŠ Veverská Bítýška

Velikost školy

Ve škole máme celkem 20 tříd. Z toho 10 tříd prvního stupně, 10 tříd na stupni druhém. Třídy a učebny se nachází v budově původní školy z roku 1911, která byla v 70. letech doplněna o novou přístavbu. Součástí školy je také odloučená pracoviště v budovách: Na Zábiteší 224, 9. května 319. Každý žák má k dispozici vlastní uzamykatelnou skříňku v prostorách šaten. Ve škole je jazyková učebna, odborná učebna chemie a fyziky, informatiky. K dispozici mají žáci tělocvičnu, víceúčelový sál a venkovní hřiště. Škola má vlastní školní jídelnu. Jídelna průměrně vydá 350 jídel denně.

Vybavení školy

10 tříd školy je vybaveno interaktivními tabulemi. Ve třídách jsou také velkoplošné televizní obrazovky. Jazyková učebna  je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem. Vyučující cizích jazyků běžně používají k výuce přehrávače a multimediální techniku. K dispozici je učebna výpočetní techniky s 30 počítači. Na odloučeném pracovišti Na Zábiteší 224 se nachází prostory školní družiny a 2 třídy pro žáky 1. ročníku. Na odloučeném pracovišti 9. května 319 (budova ZUŠ) se nachází 2 třídy pro žáky 2. ročníku.

Pedagogický sbor

Ve škole působí 27 vyučujících s požadovanou kvalifikací, 5 asistentů pedagoga, 4 vychovatelky školní družiny a školní psycholog. Navíc má škola i externí vyučující pro výuku zájmových útvarů. 

Ročníkové a celoškolské projekty

Projekty jsou součástí vzdělávacího procesu. Zařazování projektů různých časových délek a forem probíhá v jednotlivých předmětech aktuálně v závislosti na možnostech a probíraném učivu. Zefektivňují tím vyučovací proces, motivují žáky a vytváří podmínky pro spolupráci mezi všemi sociálními skupinami.

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou pravidelně informováni o průběhu vzdělávání žáků na třídních schůzkách a konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Zároveň jsou žáci a rodiče o aktuálním dění ve škole informování na webových stránkách školy, případně e-mailem, informativní televizí ve vestibulu školy a příspěvky ve zpravodaji Města Veverská Bítýška. Dobrá a otevřená komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Škola je proto maximálně otevřená všem připomínkám a podnětům ze strany rodičovské veřejnosti. Vítáme proto osobní komunikaci na všech úrovních školy, neboť bez vzájemné komunikace není možné dosáhnout zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu.

Školská rada

Podle zákona je ve škole zřízena Školská rada, která má 3 členy.

Vzdělávací a výchovný systém na naší škole

Vzdělávací a výchovný systém Základní škola, Veverská Bítýška, Brno – venkov, příspěvková organizace nabízí v současné době základní vzdělávání dle ŠVP. Zaměření výuky je všeobecné. S prvním cizím jazykem (AJ) začínají žáci ve třetím ročníku. Od osmého ročníku je pro žáky povinný druhý cizí jazyk, NJ. Od sedmého ročníku si žáci vybírají volitelný předmět podle vlastních zájmů a potřeb. Nabídku volitelných předmětů lze každoročně podle zájmu studentů aktualizovat a rozšiřovat. Žáci, kteří mají zájem své znalosti ještě dále rozvíjet, si vybírají ze široké nabídky zájmových útvarů (viz sekce Kroužky).  Třídy jsou vybaveny moderní didaktickou technikou. Vzdělávací a výchovný systém naší školy vytváří pro žáky optimální podmínky nejen pro úspěšné dokončení povinné školní docházky, ale také pro přijetí ke studiu na středních školách. Průměrná úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na střední školy byla v loňském roce 98%.

 

         Ovoce do škol