Školní psycholog

Cílem našeho týmu je přispívat k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci i učitelé dobře cítili. Členové týmu:

Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Kudláčková

Školní psycholožka: Mgr. Zdenka Tomšů

Koordinátorka školy: Mgr. Zuzana Kudláčková

Metodička prevence: Mgr. Helena Kučerová

Asistentky pedagoga: Andrea Hanielská

                                   Michaela Hoďáková

                                   Mgr. Jaroslava Joukalová

                                   Lenka Kudláčková, DiS.

                                   Libuše Rozkošná

Každý ze členů týmu má svou oblast poradenské činnosti. Výchovná poradkyně se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Koordinátorka školy odpovídá za spolupráci se školskými poradenskými zařízeními v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Metodička prevence se zaměřuje na předcházení rizikovému chování žáků a řeší problémy žáků s rizikovým chováním. Školní psycholožka poskytuje psychologickou poradenskou činnost na škole. Všichni členové se snaží o spolupráci, protože oblasti jejich činnosti se ve školní praxi prolínají, a dbají na včasné předávání informací.

Od školního roku 2016/2017 na naší škole zřizujeme za podpory OP VVV výzvy č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony) pracovní místo školního psychologa.

Školní psycholog jako nezávislý odborný pracovník zabezpečuje na škole psychologickou poradenskou činnost pro žáky, rodiče a učitele. Z diagnostických činností se podílí na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci s třídními učiteli zajišťuje diagnostiku výukových a výchovných problémů žáků. Svou prací se snaží snížit počet dětí ohrožených školním neúspěchem. Na zakázku učitelů zjišťuje sociální klima ve třídách a kvalitu vztahů mezi žáky a svou intervencí přispívá ke zlepšení vztahů jak mezi žáky, tak mezi žáky a třídním učitelem. Žáci se na něj mohou obracet v obtížných životních situacích, pomůže jim při zvládání osobních problémů. Velkou pozornost věnuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sleduje jejich prospívání ve škole a zabezpečuje realizaci dílčí speciálně pedagogické péče. Rodičům nabízí konzultace při výukových a výchovných problémech jejich dětí. Při své práci se řídí etickým kodexem školního psychologa. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

mým posláním je přispívat k příjemné atmosféře na škole tak, aby se žáci ve škole cítili bezpečně. Pocit jistoty a bezpečí totiž pozitivně ovlivňuje proces učení.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na MU v Brně, absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii. Pracovala jsem jako psycholog v Pedagogicko – psychologické poradně pro Brno – venkov, ve Výchovném ústavu ve Velkém Meziříčí, v Domovech pro seniory. V současnosti pracuji jako školní psycholog ještě na základní škole v Hrušovanech u Brna a mám také svou soukromou praxi. Svou odbornou kvalifikaci se snažím i nadále rozvíjet dalším vzděláváním.

Konzultační hodiny:

Út: 7:00 – 16:00

Pá: 7:00 – 15:00

Ve škole se věnuji individuální práci se žáky, mohu být ve třídách nebo průběžně konzultovat s učiteli, proto je třeba předem se domluvit. V případě potřeby neváhejte a obraťte se na mne.

Mgr. Zdeňka Tomšů

e-mail: zdenka.tomsu@skolavb.cz

tel: 549420158