Školní psycholog

Cílem našeho týmu je přispívat k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci i učitelé dobře cítili. Členové týmu:

Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Kudláčková

Školní psycholožka: Mgr. Jiřina Kalová

Koordinátorka školy: Mgr. Zuzana Kudláčková

Metodička prevence: Mgr. Helena Kučerová

Asistentky pedagoga: Dis. Lenka Kudláčková

                                    Dis. Lada Švandová

                                    Michaela Hoďáková

                                    Libuše Rozkošná

Každý ze členů týmu má svou oblast poradenské činnosti. Výchovná poradkyně se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Koordinátorka školy odpovídá za spolupráci se školskými poradenskými zařízeními v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Metodička prevence se zaměřuje na předcházení rizikovému chování žáků a řeší problémy žáků s rizikovým chováním. Školní psycholožka poskytuje psychologickou poradenskou činnost na škole. Všichni členové se snaží o spolupráci, protože oblasti jejich činnosti se ve školní praxi prolínají, a dbají na včasné předávání informací.

Od školního roku 2016/2017 na naší škole zřizujeme za podpory OP VVV výzvy č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony) pracovní místo školního psychologa.

Školní psycholog jako nezávislý odborný pracovník zabezpečuje na škole psychologickou poradenskou činnost pro žáky, rodiče a učitele. Z diagnostických činností se podílí na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci s třídními učiteli zajišťuje diagnostiku výukových a výchovných problémů žáků. Svou prací se snaží snížit počet dětí ohrožených školním neúspěchem. Na zakázku učitelů zjišťuje sociální klima ve třídách a kvalitu vztahů mezi žáky a svou intervencí přispívá ke zlepšení vztahů jak mezi žáky, tak mezi žáky a třídním učitelem. Žáci se na něj mohou obracet v obtížných životních situacích, pomůže jim při zvládání osobních problémů. Velkou pozornost věnuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sleduje jejich prospívání ve škole a zabezpečuje realizaci dílčí speciálně pedagogické péče. Rodičům nabízí konzultace při výukových a výchovných problémech jejich dětí. Při své práci se řídí etickým kodexem školního psychologa. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

mým posláním je přispívat k příjemné atmosféře na škole tak, aby se žáci ve škole cítili bezpečně. Pocit jistoty a bezpečí totiž pozitivně ovlivňuje proces učení.

Vystudovala jsem magisterské studium psychologie. Svou dvouletou praxi jsem získala prací v pedagogicko-psychologické poradně a dále jako školní psycholožka na základní škole v Brně. Krátce jsem nahlédla i do oblasti klinické psychologie. Prakticky jsem se seznámila s pozicí asistentky pedagoga v prostředí mateřské i základní školy. Snažím se pracovat na svém odborném růstu, absolvuji odborné semináře a školení.

Konzultační hodiny:

Po: 7:00 – 15:00

St: 7:00 – 14:00

Pá: 7:00 – 13:30

Ve škole se věnuji individuální práci se žáky, mohu být ve třídách nebo průběžně konzultovat s učiteli, proto je třeba předem se domluvit. V případě potřeby neváhejte a obraťte se na mne.

Mgr. Jiřina Kalová

e-mail: jirina.kalova@skolavb.cz

tel: 549420158