Školní akce první stupeň 2014/2015

Dne 5. 6. 2015 jela 3. A na výlet do Lednice. Počasí bylo krásné stejně jako zámecké zahrady, zámecké prostory, skleník, plavba lodí a vyhlídka z Minaretu. Děti se učily poznávat stromy, pozorovaly hnízdící čápy, vyzkoušely si chodit bosí a nakonec si z lednického areálu odnesly příjemný zážitek souhry přírody s lidskou uměleckou tvořivostí. Fotografie zde.

Dne 4. 6. 2015 se po roce opět rozhořel olympijský oheň a zavlála olympijská vlajka nad fotbalovým hřištěm ve Veverské Bítýšce, v rámci konání každoročního olympijského dne. Sportovních klání se zúčastnila každá třída naší ZŠ. Třídy si měly za úkol vlastnoručně vyrobit sportovní dres, ve kterém budou reprezentovat svoji třídu. Soutěžilo se v duchu „fair play“ pod přísným dohledem rozhodčích, o tuto důležitou funkci se postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo připraveno osm disciplín, ve kterých se každý snažil dosáhnout co nejlepších výsledků. Soutěžilo se v běhu na 60 m, člunkovém běhu, trojskoku z místa, štafetě, skoku přes švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh. Pro doplnění energie bylo pro všechny závodníky přichystáno lahodné občerstvení. Po celý den svítilo sluníčko a všichni závodníci se snažili pro svoji třídu vybojovat co největší počet bodů. Na závěr dne bylo provedeno celkové hodnocení soutěží.
Byla vyhlášena třída s největším počtem bodů, byla udělena cena nejlepším závodníkům ve třídách, cena „fair play“ a byly vyhodnoceny nejlepší dresy. Díky skvělé spolupráci všech zúčastněných se náš olympijský den opět vydařil a těšíme se na další ročník! Fotografie zde.

Dne 27. 5. 2015 se III. A vydala při příležitosti kulatého výročí objevu genetiky po stopách Gregora Mendla. Prohlídka augustiniánského opatství začala v gotické bazilice, kde otec Angelo z Itálie přiblížil dětem zábavnou formou život mnichů v klášteře a naučil je i veselou písničku. Program dále pokračoval v Mendlově muzeu s výkladem paní průvodkyně o životě opata a otce genetiky jako synka chudých rolníků, žáka, pilného studenta, učitele, badatele, přírodovědce, šlechtitele včel, metrologa, ředitele banky…, zkrátka génia. Děti se tak seznámily s významnou postavou naší historie, která svojí pílí, systematickou prací a nadáním dosáhla jedinečného světového významu. Fotografie zde.

26. 5. 2015 Druháci na školním výletě. Zavítali jsme do historie zámku Kunštát. Na interaktivní trase pro děti jsme se podívali do středověké kuchyně, navštívili jsme lékaře, který léčil mor. V jeskyni Rudka se nám nepodařilo probudit Blanické rytíře, ale ve smyslové zahradě jsme probudili naše smysly a zkusili jsme si, jaké to je být nevidomý. Z rozhledny jsme si užívali pohled na krajinu přes dešťové kapky. Cestou domů jsme zpívali až do Bítýšky. Výletu zdar!

V úterý 26. 5. 2015 se vydala třída 4. A a 5. A na výlet. Nejprve si všichni prohlédli Sloupsko-šošůvské jeskyně, potom obdivovali krásné komnaty zámku v Rájci Jestřebí. Nakonec si prohlédli pštrosí farmu v Doubravici. Všichni si mohli potěžkat pštrosí vejce a pohladit necelý den staré pštrosí mládě. Přestože počasí nebylo nejlepší, výlet se vydařil. Fotografie zde.

Ve středu 27. 5. 2015 byla první informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a dílničky pro děti. Pan ředitel seznámil rodiče s rozdělením dětí do tříd a s jejich budoucími třídními učitelkami. Paní učitelky rodiče informovaly o tom, jaké pomůcky dostanou od školy a co mají pořizovat sami, o provozu školní družiny a vyplňování přihlášky do ŠD. Děti si zatím pod vedením učitelek z prvního stupně prohlédly školu a v dílničkách si vyrobily velkou kopretinu na špejli a vybarvily si obrovského motýla. Všechny děti byly moc šikovné a už se těší do první třídy. Fotografie zde.

Žáci 1. A a 1. B navštívili dne 20. 5. 2015 ZOO Jihlava. I přes deštivé počasí se výlet dětem líbil. Fotografie ze ZOO zde.

Žáci 1. A šli 19. 5. 2015 na vycházku. Navštívili Kozovčelín na Babkách, kde nakrmili kozy a ovce a někteří si zkusili nadojit kozí mléko. Fotografie zde.

V jarních měsících se žáci 1. A a 1. B v rámci projektu “ Večerníček“ dostali do říše pohádek. Nejdříve navštívili výukový program v Lužánkách „Z. Miler – režisér a ilustrátor“. Na konci března strávili jednu vyučovací hodinu v místní knihovně, kde besedovali nad knihami se známými postavami z Večerníčků. Toto téma prolínalo všemi vyučovacími hodinami. V hudební výchově se naučili písničku od K. Černocha – Večerníček. Na internetu vyhledávali zajímavosti z historie. Seznámili se s úplně prvními odvysílanými pohádkami. Vyučování si zpestřili i pohádkami nejnovějšími. V pracovních činnostech si poskládali čepice z papíru. Postavu Večerníčka ztvárnili ve výtvarné výchově. Žáci se učili spolupracovat ve skupinách a vzájemně si pomáhat. Na závěr celého projektu si vyrobili pěkná trička, která budou ozdobou Olympijského dne.

Dne 13. 5. 2015 proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže „Školní léta“, vyhlášené v září 2014 ředitelstvím ZŠ a oborem výtvarná výchova, soutěžit mohli žáci i absolventi školy.

Sešla se odborná komise ve složení: zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. Kudláčková, paní učitelky Mgr. Křížanová, Mgr. Kosňovská, Mgr. Štěpánová, výtvarníci pan Groh, paní Šenkýřová a předsedkyně Rady školy paní Kozinová.
Komise vybrala ze 160 prací žáků naší školy, nebylo to jednoduché, takto:

1. místo Markéta Máčková VII.A
Lucie Chrástová VIII.A
skupinová práce žáků IV.A: Adéla Šenkýřová, Magdaléna Cardová,
Magdaléna Heroudková, Adéla Krejčířová a Klára Pavlíčková
2. místo Anna Machová I.B
Pavlína Králíková VII.A
skupinová práce žáků II.B: David Pučálka, Amka Dundáčková,
Ela Vykoupilová, Jáchym Pospíšil, Karolína Vacková
3. místo Adéla Šenkýřová IV.A
Tereza Spisarová V.A
Lucie Mičánková IX.A

Všechny práce budou oceněny na olympijském dnu 4. 6. 2015, jsou vystaveny v prostředí školy.
Od absolventů naší školy jsme obdrželi jedno dílo, od pana Novotného. Je umístěno v 1. poschodí proti ředitelně.

V úterý 12. 5. 2015 se vydala 3. A a 4. A třída do Brna. Žáci se zúčastnili výukového programu „Brněnské pověsti“. Prošli si společně známá památná místa ve středu Brna. Připomněli si známé pověsti a dozvěděli se mnoho zajímavostí. Na závěr si všichni pochutnali na zmrzlině v cukrárně na Jakubském náměstí. Fotografie zde.

V pondělí 27. 4. 2015 proběhla ve třídě 4. A „Dopravní výchova“. Nejprve si žáci zopakovali pravidla bezpečnosti silničního provozu, potom si napsali test. Výuka pokračovala praktickou částí na hřišti. Žáci si prověřili své cyklistické dovednosti – slalom, jízdu s kelímkem vody, pomalou jízdu. Ten, kdo zvládl úspěšně vědomostní test i jízdu na kole, dostal „Průkaz cyklisty“, který ho opravňuje jezdit na vozovce bez dohledu rodičů už od deseti let. Fotografie zde.

28. 4. 2015 navštívila 2. A a 2. B továrnu Balony Kubíček v Brně Maloměřicích. V krásném pracovním prostředí děti viděly, jak se pletou koše, šijí obaly, vyrábí hořáky a další části potřebné k letu balonů. Překvapily nás zajímavé tvary balonů – klaun, velryba, katedrála,… Děti měly spoustu dotazů a mohly si také vyzkoušet, jaké to je uvnitř v koši. Odnášely si dárečky, pěkné zážitky a zajímavé informace. Děkujeme firmě Kubíček! Fotografie zde.

Je to už tradicí na naší škole pořádat Den Země. Letošní Den Země vyšel na 22. 4. 2015. Do úklidu celé naší obce se zapojily všechny ročníky. Naši prvňáčci si poprvé vyzkoušeli, jak se dělá pořádek kolem Bílého potoka a ještě si zahráli hry před hájenkou. Žáci 4. a 5. ročníku pokračovali v projektu Les a v tomto roce se zapojili do úklidu lesa naproti hájence. Stahovali klestí na hromady a hajný, pan Šafránek, je moc chválil. 8. a 9. ročník měl na starost sběr papíru. Jak dopadl sběr? Které třídy vyhrály? To se dozvíte v dalším článku. Fotografie zde.

22. 4. 2015 Sběr papíru byl součástí Dne Země. Celá škola se zapojila. Za II. stupeň vyhrála 8. A a za I. stupeň 5. A a 3. A. Všem výhercům blahopřejeme! Jako odměnu všechny tři třídy získaly proplacení dopravy do brněnského VIDA parku v posledním týdnu letošního školního roku. Děkujeme všem rodičům a těm, kteří našim žákům věnovali papír do sběru, víme, že bez Vás by tato akce nebyla tak úspěšná.

17. 4. 2015 Třídy 4. A a 5. A se zúčastnily projektu „Čarovné barvy země“. Děti se ve výtvarné výchově učily malovat kaseinovými barvami, které si samy připravovaly z hliněných pigmentů a tvarohového pojidla. Velmi důležitá byla spolupráce dětí, protože pracovaly ve skupinách. Svoje obrázky doplnily suchými přírodninami. Obrázky malovaly na téma Paměť národa – Místopisné pověsti. Většina dětí si vybrala pro svou práci pověsti z hradu Veveří. Nejlepší práce byly odeslány do V. ročníku Malířské soutěže pro děti a mládež „Čarovné barvy země“. Fotografie obrázků zde.

Také 3. A navštívila 15. 4. 2015 úspěšnou výstavu replik korunovačních klenot v letohrádku Mitrovských v Brně. Kromě samotné Svatováclavské koruny, královského jablka a žezla z dílny uměleckého tvůrce Jiřího Urbana, jsme také mohli obdivovat marcipánové korunovační „pochoutky“ od žáků z cukrářského učiliště či klenoty uháčkované. Česká koruna se tak těší pořád velké oblibě a zájmu nadšenců, kteří ji doprovází svým umem a obdivem až dodnes. Na výstavě byly k vidění i dobové zbraně, dále krásné gotické oděvy a v místnosti Karla IV. i ručně psané knihy, listiny i původní pečetě. Děti si odnesly spoustu zážitků i poznatků, které potom uplatnily v připravené vědomostní soutěži v parku před letohrádkem. Litovaly jen, že nemají možnost vidět klenoty v originále. Na to si budou muste nějakou dobu počkat. Fotografie zde.

15. 4. 2015 Žáci 1. B zakončili učivo „Rostliny na jaře“ pěknou vycházkou do jarní přírody. Fotografie zde

Dne 8. 4. 2015 navštívili žáci 3. A středisko volného času v Lužánkách, kde byl pro ně připraven program o historii Večerníčku. Kromě zhlédnutí ukázek těch nejúspěšnějších večerníčkových sérií se děti dozvěděly něco více o tvorbě animovaných filmů, o světovém úspěchu českého Večerníčku v zahraničí a o spolupráci výtvarníků, spisovatelů, herců a dalších tvůrců připravujících již padesát let tento televizní dětský pořad. Žáci si své nabyté vědomosti mohli potom ověřit v soutěži ve skupinách a na závěr dostali po velké pochvale i věcné dárky. Odcházeli jsme plni zážitků i hrdosti na české umělce, kteří svůj um věnovali i těm nejmenším a zanechali tak živé dílo obohacující stále nové generace diváků. Fotografie si prohlédněte zde

O tom, že má knížka svátek, se přesvědčili žáci naší školy. Od první až do páté třídy navštívili 26. 3. 2015 místní knihovnu ve Veverské Bítýšce. Paní knihovnice ukázaly dětem jaké nové knížky knihovna má, prvňáčkům poradily, jak se do knihovny přihlásit, kde se knihy nacházejí, jak se mají ke knihám chovat. Ty starší děti zasedly k vybraným knihám, ponořily se do obsahu nebo diskutovaly nad obrázky. Vyptávaly se na vše, co je zajímá. Hodina uběhla jako voda, děti se těšily, až si půjdou s rodiči vypůjčit vybrané tituly. Fotografie naleznete zde.

Ve středu 25. 3. 2015 se uskutečnila na naší škole recitační soutěž žáků 1. stupně ZŠ. Děti přednášely básničky soudobých českých básníků. Nejvíce oblíbený je stále básník Jiří Žáček. Soutěž byla hodně vyrovnaná. Někdy dělil od postupu na stupně vítězů jen jeden bod. Mnozí přednášeli s pochopením i dramatickým vyjádřením textu. Sedmý ročník recitační soutěže se povedl a zase povznesl laťku přednesu o kousek výše. Výsledky za jednotlivé ročníky:

1. ročník 2. ročník 3. ročník
1. místo Karolína Vejrostová Nela Šenkýřová Tereza Vítková
2. místo Karolína Hermány Daniel Boháč Michaela Novotná
3. místo Viktorie Rolínková Tereza Pavlíčková David Houdek
4. ročník 5. ročník
1. místo Adéla Šenkýřová Jakub Drbal
2. místo Adéla Krejčířová Hana Oplatková
3. místo Klára Pavlíčková Tomáš Drcmánek

Všem účinkujícím děkujeme. Fotografie naleznete zde.

16. 3. 2015 Žáci 1.A a 1.B navštívili keramickou dílnu ve školní družině. Vyráběli dárek ke Dni matek. Fotografie zde.

Žáci 1.A a 1.B navštívili 12. 3. 2015 v Lužánkách, v rámci projektu 50 let Večerníčku, výukový program Zdeněk Miler – ilustrátor, režisér. Fotografie naleznete zde.

Dne 4. 3. 2015 navštívila III. A Technické muzeum v Brně. Prohlédli jsme si uličku řemesel a poslechli odborný výklad o tom, jak se v Brně žilo za první republiky. Vyzkoušeli jsme si sedět u holiče nebo v hospůdce s poslechem orchestrionu. Dále jsme obdivovali stará auta, motorky, letadla a vlastnoručně jsme poháněly nejrůznější starobylé stroje. Na závěr jsme se v hrací dílně pokoušeli objasnit složité technické mechanismy a pochopit fyzikální zákonitosti věcí na připravených stanovištích. Čas nám rychle uběhl, ale do Technického muzea se určitě rádi zase někdy podíváme. Fotografie zde.

16. 2. 2014 Třídy 1.A, 1.B a 3.A navštívily divadlo Polárka v Brně, kde zhlédly divadelní představení Děvčátko a ztracený čas. Představení se dětem líbilo. Foto zde.

5. 2. 2015 navštívily třídy 2.A a 2.B Rozmarýnek v Brně a zúčastnily se programu Ferda Mravenec ve vodní říši. Děti se hravou formou seznámily s vývojovými stadii hmyzu, s koloběhem vody v přírodě a životem chrostíků. Odnesly si vyrobené chrostíky a pěkné zážitky. Fotografie zde.

Dne 3. 2. 2015 navštívila 4.A a 5.A předtavení Dobrodružství Toma Sawyera v divadle Polárka. Již máme přečtené úryvky z knihy, ale vidět ztvárnění této knihy herci, tak to byl pro všechny žáky nádherný zážitek. Těšíme se na další přestavení! Fotografie k prohlédnutí zde.

Ve středu 28. 1. 2015 žáci 4. A a 5. A navštívili brněnské planetárium. V představení Úžasné planety děti nahlédly do vzniku Sluneční soustavy a zjistily, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami. Na vlastní oči spatřily ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému a podívaly se do míst, kam se dosud odvážily jen meziplanetární sondy. Po zhlédnutí představení si žáci mohli prohlédnout podzimní a zimní hvězdnou oblohu s ukázkou všech viditelných souhvězdí s odborným výkladem hvězdáře. Obě třídy se těší na další zajímavou návštěvu. Fotografie k prohlédnutí zde.

28. 1. 2015 si žáci 1. ročníku vyšli na zimní vycházku ke krmelci. Zvířátkům přinesli spoustu dobrot, pokochali se výhledy do okolí a užili si her na sněhu. Fotografie zde.

ZŠ Veverská Bítýška pořádala 25. 1. 2015 Maškarní karneval v sále Kulturního domu, který byl vyzdoben pohádkovými postavami. Akce se zúčastnilo mnoho dětí se svými rodiči. Děti přicházely v krásných maskách, měli jsme zde víly, čarodějnice, broučky i kominíka. Děti soutěžily, hrály různé hry a libila se jim i diskotéka. Po diskotéce vystoupila hudební skupina ZWOKNA, kterou tvoří současní a bývalí žáci naší školy. Tato akce obohatila kulturní život dětí a upevnila vzájemné vzrahy mezi všemi věkovými kategoriemi.
Děti se svými rodiči si odpoledne užily. Fotografie si prohlédněte zde.

V sobotu 24. 1. 2015 proběhl po delší odmlce v nově zrekonstruovaném sále Kulturního domu ve Veverské Bítýšce Školní ples. Po slavnostním přivítání hostů vedením školy se o úvodní předtančení, které sklidilo u všech přítomných velký úspěch, postarala taneční skupina Mighty Shake, jejíž členové jsou žáci 1. a 2. stupně naší školy. O velmi kvalitní hudební produkci během celého večera se postaral zpěvák Jiří Helán s kapelou a hudební skupina Z Wokna tvořená ze současných i bývalých žáků naší ZŠ. Součástí programu byla i hra o ceny, která lákala svou bohatostí a pestrostí. Celkem bylo pro návštěvníky připraveno 78 cen, mezi hlavní výhry patřil například let balónem nebo střelený divoký kanec. Získaný výtěžek z prodeje losů bude použit na podporu rozličných aktivit našich žáků. Krátce po půlnoci opět vystoupila taneční skupina Mighty Shake, tentokrát však již v podání zkušených profesionálů. Celý ples proběhl ve velmi příjemné atmosféře a všichni zúčastnění si ho užili. Velké poděkování patří nejen všem sponzorům, kteří náš Školní ples podpořili, ale i všem těm, kteří se na organizaci plesu podíleli. Doufáme, že se ples ZŠ stane příjemnou příležitostí k setkávání nejen rodičů našich žáků, ale i široké veřejnosti. Fotografie k prohlédnutí zde.

V pondělí 19. 1. 2015 odpoledne se naší škole konal zápis dětí do 1. třídy. Každý budoucí prvňáček předvedl paní učitelce své znalosti v rozeznávání barev a geometrických tvarů, počítání na počítadle, napsání jednoduchých tvarů, přednes básničky a na konec zavázání mašličky na plyšovou hračku. Nejobtížnější byla pro děti zkouška výslovnosti a to hlavně sykavek , R a Ř a také zavázání mašličky. Všichni budoucí prvňáčci zvládli zápis na jedničku, a tak si odnesli plno dárků a pamětní list s krtečkem. Někteří rodiče i s dětmi po zápisu využili možnosti prohlédnout si školu v rámci Dne otevřených dveří. Fotografie ze zápisu zde a ze Dne otevřených dveří zde.

19. 12. 2014 se na naší škole konala vánoční besídka. První vystoupila ZUŠ se svým krátkým programem a děti si zazpívaly koledy s hudebním doprovodem. Potom vystoupila každá třída prvního stupně se svým programem. Besídku zakončili žáci páté třídy s písní Půlnoční od Václava Neckáře. Celý program se vydařil. Přejeme krásné Vánoce!

18. 12. 2014 Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili projektu Vítání zimy. Letošní trasy vedly přes horní úsek Brněnské přehrady, chatovou oblast Chudčice… Cílovou stanicí s připraveným ohništěm k opékání párků a teplým čajem byla louka pod splavem. Počasí nebylo typicky zimní, ale i tak jsme si užili krásného předvánočního pobytu v přírodě. Fotografie si prohlédněte zde.

Žáci I. A a I. B si připravili vánoční vystoupení pro rodiče a přátele školy. Besídka se uskutečnila 17. 12. 2014 a malí prvňáčci se svými rodiči strávili příjemný předvánoční podvečer. Fotografie si prohlédněte zde.

V pondělí 15.12.2014 druháci shlédli pohádku Tři bratři, kterou nám zahrála paní Vykoupilová.

12. 12. 2014 navštívila III. A brněnský Antrophos. Kromě velkého mamuta s mládětem jsme mohli zkoumat nejrůznější prehistorické lebky, kostry, náčiní či oděvy dávných lidí a seznámit se blíže s jejich způsobem života. Poučný byl pro nás i hodinový odborný výklad, mohli jsme si podržet pravý originální pazourek a také se podívat, je se takový užitečný kamenný nástroj vyráběl. Při pohledu na zručnost a dovednost prastarých lidí jsme si odnášeli podnětné nápady pro vlastní tvorbu. Po příjemném občerstvení jsme se na závěr rádi proběhli ve venkovním areálu na průlezkách v pravěkém stylu. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

V úterý 9. 12. 2014 žáci 4. a 5. třídy navštivili divadelní představení Malované na skle v divadle Radost. Na jevišti hrála i živá hudba a o to to byl ještě větší zážitek vidět herce. loutky a hudebníky najednou. Dětem se vystoupení moc líbilo.

Dne 5. 12. 2014 se žáci třetí a páté třídy zúčastnili florbalového turnaje o „Vánoční pohár“ na ZŠ Smíškova v Tišnově. Celkem soutěžilo pět družstev z různých měst. Během dopoledne, kdy nás přišel do sportovní haly navštívit i Mikuláš s anděly a čerty, jsme odehráli čtyři zápasy, při nichž jsme se vždy o něco více zdokonalili. Soutěž v nás vzbudila nový elán a zájem o tento sport, a proto se už teď těšíme na další soutěž, tentokrát o „Velikonoční pohár“. Naším cílem není vyhrát, ale mít ze hry radost a tu jsme zcela jistě zažili. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

5.12.2014 proběhlo na 1. stupni Mikulášské vyučování. Mikuláš, andělé a čerti navštívili každou třídu a rozdali dětem sladkosti. Fotografie naleznete zde.

5. 12. 2014 se uskutečnilo ve třídě 2.A Mikulášské a čertovské vyučování. Žáci si vytvořili vlastní knihu.

4. 12. 2014 vyráběli žáci 2.A keramický děreček pro nejbližší.

2. 12. 2014 proběhla v prvních a druhých třídách soutěž ve skákání přes švihadlo.
Soutěže se zúčastnilo 5 žáků z každé třídy. Umístění:
1. Mičánková Anna 1.A
2. Maňák Vojtěch 1.A
3. Zavřelová Petra 1.A
Umístění:
1. Pavlíčková Tereza 2.B
2. Šenkýřová Nela 2.A
3. Dundáčková Anika 2.B Blahopřejeme! Fotografie si můžete prohlédnout zde.

26. 11. 2014 žáci 1. – 3. ročníku navštívili divadlo Radost v Brně, kde zhlédli divadelní představení O líné babičce. Představení se dětem líbilo. Fotografie naleznete zde.

20. 11. 2014 Žáci 1.A a 1.B navštívili keramickou dílnu, ve které si vyrobili vánoční svícen. Foto zde.

Žáci 2.B navštívili ve dnech 23. 10. 2014 a 19.11. 2014 keramickou dílnu, ve které si vytvořili sovy dle vlastní fantazie. Fotografie naleznete zde. Fotografie z vyrábění zde.

V říjnu probíhal na 1. stupni naší školy projekt Les. Téma lesa prolínalo všemi učebními předměty. Žáci pracovali sami nebo ve skupinkách, vytvářeli myšlenkové mapy, používali interaktivní tabule. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností pracovaly děti s přírodními materiály, které si přinesly z lesa. Děti z prvních a druhých tříd navštívily oboru Holedná i les v okolí Veverské Bítýšky.
Nabyté poznatky hojně využily v hodinách prvouky a výtvarné výchovy. Žákům třetí třídy se povedla pěkná leporela s tématikou lesa. Čtvrťáci si udělali herbář listů a napsali slohovou práci na téma Co vyprávěl starý strom.
Žáci pátých i čtvrtých tříd počítali zajímavé příklady s ekologickou tématikou a zúčastnili se zajímavé besedy s panem hajným. Pokračováním tohoto projektu bude brigáda v lese, která proběhne v jarních měsících. Fotografie naleznete zde.

18. 11. 2014 se uskutečnil Výchovný koncert pro žáky 1. stupně. Děti se seznámily s pastýřskou hudbou a s hudbou i nástroji severoamerických indiánů. Na závěr si děti zazpívaly. Fotografie naleznete zde.

V úterý 11. 11. 2014 se na naší škole konala tradiční soutěž ve zpěvu SUPERSTAR z Veverské Bítýšky. Přihlásilo se 27 zpěváčků z 1. – 5. ročníku. Porota měla velmi těžkou práci při výběru tří nejlepších. Čekání na vyhlášení zpestřila školní družina scénkou o kočičce a písničkou Malé kotě. Letos poprvé povzbuzovali malé zpěváky i jejich příbuzní a kamarádi. Na závěr všichni diváci ocenili toho nejlepšího zpěváka cenou diváka. Získala ji Nela Šenkýřová ze 2. A.
A kteří zpěváčci v tomto roce vyhráli?

1. místo Nela Šenkýřová 2. A
2. místo Filip Krupička 4. A
3. místso Karolína Hermány 1. B

Všichni účastníci byli bohatě odměněni. Fotografie naleznete zde.

Dne 20. 10. 2014 proběhl v naší škole projektový den „Živá zvířátka“. Děti mohly přinést do školy své malé domácí mazlíčky a představit je svým spolužákům. Africký šnek, želvy a křečci tak zpříjemnili vyučování nejen dětem ve III.A, ale i našim prvňáčkům, které odvážní třeťáci přišli navštívit s poučným programem. Dozvěděli jsme se, kolik se želva dožívá let, jakých rozměrů mohou dosáhnout šneci a kdy jsou křečci nejživější. Děti v první třídě předvedly své početní dovednosti, když spočítaly prsty u čtyřprsté a pětiprsté želvy. Všem se projektový den moc líbil a obohatil nás o nové zážitky a poznatky. Fotografie naleznete zde.

Třídy 1.A, 1.B a 2.B navštívily dne 2. 10. 2014 v rámci projektu Les oboru HOLEDNÁ u Kohoutovic.

V pátek 26. 9. 2014 se konala v 5.A druhá dopolední lekce Dopravní výchovy. První dvě hodiny ve třídě si žáci zopakovali dopravní značky, povinnou výbavu kola, první pomoc a napsali si nové dopravní testy. Po velké přestávce se všichni přepravili na svých kolech na betonové hřiště, kde je čekaly dvě vyznačené dráhy. První si vyzkoušeli kluci, byla to překážková dráha, kterou si zkoušeli jet s jednou rukou a s kelímkem v druhé ruce, a také na čas co nejrychleji. Druhou dráhu zkoušela jako první děvčata. Byla to 50 m dlouhá dráha a ta se měla projet co nejpomaleji za nejvyšší čas. Každý měl dva pokusy. Na obou dráhách se kluci i holky vystřídali. Nejpomalejší jízdu vyhrála za děvčata Tereza Černá a za kluky to byli dva kluci Damián Čapla a Filip Dundáček. Nejvyšší čas na 50 m byl 115 s.