Informace pro rodiče

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., /Školský zákon/ a na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č.109/2011Sb., 279/2012Sb. bude zájmové vzdělávání pro žáky zařazené ve školní družině poskytováno s platností od 1. 9. 2013 za úplatu.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši základní úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině, možnosti snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti.

Čl. 2 Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce žáka přijatého k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

Čl. 3 Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině činí 100,- Kč za jeden kalendářní měsíc pro školní rok.

Základní částka je stejná pro všechny žáky navštěvující školní družinu.

Čl. 4 Možnost snížení nebo osvobození od základní úplaty

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

a/ účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b/ účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příplatku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c/ účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře.

Úplata za výše uvedených podmínek může být snížena nebo prominuta jen v případě, požádá-li o to zákonný zástupce žáka písemně ředitele školy a tuto skutečnost mu prokáže.

Čl. 5 Podmínky splatnosti úplaty

Plátce uhradí úplatu v hotovosti v základní škole nebo bezhotovostním převodem na účet školy s uvedením příslušného variabilního symbolu žáka.

Úplata je splatná na celý školní rok tzn. částka 1000,- Kč do 15. září.

Úplatu lze provést i ve dvou splátkách tzn. částka 500,- Kč do 15. září na I. pololetí a částka 500,- Kč do 15. února na II. pololetí.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

Neplacení úplaty může být důvodem vyloučení žáka ze ŠD.

Vybraná úplata se stane součástí rozpočtu školy pro potřeby školní družiny.

Tato směrnice je účinná od 1. 9. 2015.